charlyevicio


Minecraft-profil
Navnehistorikk
Informasjon
Skall (3)
Hodekommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"charlyevicio"}
Hodekommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"charlyevicio"}