xLazyLizzie_


Minecraft-profil
Navnehistorikk
Venner (2) (API)
Skall (30+)
Hodekommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"xLazyLizzie_"}
Hodekommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"xLazyLizzie_"}